daily living

Happy Birthday, Aldebaran!

August 26, 2007
aldebaran, anaking jimat awaking…
sing soleh nya, kasep
sing bagja dunya akherat
sing tiasa kuliah di itb nya sep :-) (obsesi mamahnya hihihi).
amin amin amin.

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply